Waarom zou u Forium inschakelen?

De Plusmodule van Forium is ontwikkeld voor langslepende civielrechtelijke zaken waarin al veel professionele bemoeienis of eerder deskundigenonderzoek is geweest, zonder voldoende resultaat of zonder eensluidend advies.

Toekomstbepalend voor gezin

Civiele zaken zijn soms uiterst klachtgevoelig en de thematiek rondom (jonge) kinderen kan bij ouders/verzorgers veel emotionaliteit oproepen. De gegeven adviezen op basis van civielrechtelijk deskundigenonderzoek zijn zwaarwegend en zijn vaak bepalend voor de toekomst van de kinderen en gezinnen; de belangen zijn groot.

Veilig en multi- disciplinair samenwerken

Individuele onderzoekers kunnen zich soms zeer kwetsbaar voelen in de verantwoordelijkheid die zij (vaak alleen) dragen en ten aanzien van hun eigen veiligheid. Daardoor wordt men soms, bewust of onbewust, terughoudender in de te geven adviezen. In het vervolg hierop kan er dan onvoldoende doorgepakt worden in vaak schrijnende zaken.

Het NIFP bewaakt op afstand de kwaliteit van de onderzoeken. In sommige zaken heeft het echter een meerwaarde om intensief in multidisciplinair verband samen te werken, waarbij diverse disciplines nauw betrokken zijn in het onderzoeksproces.


Hoge deskundigheid

Door het werken in teamverband kunnen bestaande (pathologische) patronen en onderliggende processen in een casus beter worden doorgrond. Omdat de adviezen in multidisciplinair verband worden afgewogen kan hierin voor de rechtbank meer richting worden gegeven om te komen tot goede besluitvorming. Dit komt de kwaliteit en zeggingskracht van de deskundigenrapportages ten goede.

Snelle doorlooptijd

Door procesmatig efficiënt te werken kan de doorlooptijd van deskundigenrapportages aanzienlijk worden vergroot; na zes weken is de rapportage in principe gereed.

Optimale voorlichting hof of rechtbank

Door de werkwijze van Forium kan de rechtbank of het hof optimaal worden voorgelicht teneinde de meest passende beslissing te kunnen nemen.
©Forium 2017 | KvK: 30273674 | BTW: 1684.79.138